STOWARZYSZENIE RODZIN DYPLOMATÓW RP         O NAS :: ZARZĄD :: STATUT :: CZŁONKOSTWO :: KONTAKT
    Ciekawostki z placówek       |     Linki         |     Dobre praktyki       |     Sprawozdania       |     Kronika       |     Konferencje EUFASA      

STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN DYPLOMATÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
tekst zatwierdzony przez KRS 9 września 2011r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rodzin Dyplomatów RP, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań, związanych z sytuacją rodzin dyplomatów polskich w kraju i zagranicą.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. z 1989 nr 20, poz. 104 z późn. zm.) i niniejszego Statutu. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz placówki dyplomatyczne i konsularne RP.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
7. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.
8. Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ II

CELE I SRODKI DZIAŁANIA
9. Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy:

a. reprezentowanie interesów swoich członków,
b. działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, socjalnej i ekonomicznej rodzin pracowników służby zagranicznej,
c. integracja, współpraca i wzajemna pomoc członków,
d. umacnianie prestiżu dyplomacji polskiej,

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a. współpracę z osobami i instytucjami, w tym szczególnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zmierzającą do poprawy sytuacji rodzin dyplomatów polskich w czasie wyjazdu, pobytu na placówce oraz powrotu do kraju,
b. zbieranie informacji i wymianę doświadczeń dotyczących specyfiki poszczególnych krajów i regionów,
c. organizowanie lub współorganizowanie szkoleń przygotowujących do pełnienia roli współmałżonka dyplomaty,
d. wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
e. prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej integrującej członków Stowarzyszenia,
f. utrzymywanie kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze działającymi zagranicą,
g. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. zwyczajnych,
b. honorowych,
c. wspierających.

13. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność czynności prawnych i korzystające z praw publicznych, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,

a. będące współmałżonkami członków personelu dyplomatyczno-konsularnego w czasie przystępowania do Stowarzyszenia. Późniejsza zmiana pracy przez współmałżonka lub rozpad małżeństwa nie wpływa na zmianę statusu członka,
b. współmałżonkami dyplomatów emerytowanych oraz wdowami i wdowcami po nich.

14. Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla realizacji celów Stowarzyszenia.
15. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne działające legalnie na terenie Polski lub w kraju utrzymującym z Polską stosunki dyplomatyczne, uznające i wspierające statutowe cele Stowarzyszenia.
16. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego lub wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
17. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. korzystać z pomocy, porad i efektów działalności Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c. zasięgać informacji o realizacji zadań Stowarzyszenia,
d. zgłaszać propozycje dotyczące zmian w działalności Stowarzyszenia.

19. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia.
20. Członkowie wspierający ustalają z Zarządem formę i zakres współpracy.
21. Czynne i bierne prawo wyborcze mają zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia.
22. Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
23. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

a. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. systematycznie opłacać składki członkowskie.

24. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a. śmierci członka,
b. rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
c. wykluczenia przez Zarząd za:

- działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, bądź sprzeczną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego,
- zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 2 lat,
- utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

25. Uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu podejmuje Zarząd.
26. Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
27. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna

28. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
Ustępujące organy Stowarzyszenia mają obowiązek przekazać prowadzone sprawy oraz dokumentację nowo wybranym organom w terminie 30 dni od dnia wyborów.
29. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
30. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian Statutu,
c. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym,
d. przyjmowanie i ocenianie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
f. ustalanie wysokości składek członkowskich,
g. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
j. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

31. Walne Zebranie Członków zbiera się raz na rok lub na sesji specjalnej, zwołanej przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na pisemny uzasadniony wniosek 1/3 członków, powiadamiając o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
32. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 11 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz członków odpowiedzialnych za poszczególne zakresy działania Stowarzyszenia.
33. Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu jawnym osobno Prezesa, a następnie pozostałych członków Zarządu. Zarząd konstytuuje się sam spośród wybranych członków.
Po upływie kadencji Zarządu, Prezes i Członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie.
34. Do kompetencji Zarządu należy:

a. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d. powoływanie zespołów zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami i koordynowanie ich działań,
e. przyjmowanie nowych członków,
f. podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. opracowanie budżetu i sporządzanie bilansów,
i. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

35. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub dwóch swoich członków tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż co pół roku.
36. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
37. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji podziału głosów głos decydujący ma Prezes.
38. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i inne zaproszone osoby.
39. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, proponuje porządek obrad Zarządu, pilnuje przestrzegania Statutu i regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia.
40. Za zgodą Zarządu Prezes może przekazać część swoich uprawnień zastępcy.
41. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
b. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków,
d. zgłaszanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
e. rozpatrywanie pisemnych wniosków członków Stowarzyszenia,
f. ustalenie warunków rekrutacji personelu opłacanego przez Stowarzyszenie.

43. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków. Po upływie kadencji mogą być wybrani ponownie .
44. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
45. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz w roku, a zawsze w sytuacji zwołania przez swojego Przewodniczącego lub na pisemną prośbę 1/3 swych członków.
46. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku podziału głosów , głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.
47. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.
48. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
49. Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim:

a. w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania
b. w drugim terminie faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania, pod warunkiem, że uprawnieni do głosowania zostali o tym prawidłowo powiadomieni.

50. Odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi być przegłosowane większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Pozostałe uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
51. Podczas trwania kadencji skład władz Stowarzyszenia może być uzupełniony do wysokości 1/3 liczby członków pierwotnie ustalonej przez Walne Zebranie Członków. W skład władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostają dokooptowane osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

ROZDZIAŁ V

MAJATEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
52. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może posiadać fundusze, składające się z:

a. składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,
b. wpływów z działalności statutowej,
c. subwencji i dotacji publicznych,
d. darowizn, spadków i zapisów,
e. dochodów z działalności gospodarczej.

53. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.
54. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu oraz członka Stowarzyszenia upoważnionego uchwałą Zarządu.
55. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna

ROZDZIAŁ VI

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIAZYWANIA STOWARZYSZENIA
56. Statut może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków na propozycję Zarządu lub pisemną prośbę 1/3 zarejestrowanych członków. O projekcie zmian członkowie informowani są w porządku dziennym Walnego Zebrania.
57. Zmiany Statutu zatwierdzane są większością 2/3 głosów.
58. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.
59. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub osoby wyznaczone przez Walne Zgromadzenie.
60. Likwidacja majątku Stowarzyszenia następuje zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
61. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.


Strona główna | Copyright by EBP | Szablon by Sliffka